Beiskolázás 1. o.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. évi általános iskolai beiratkozás alkalmával, amely 2018. április 12-én 8:00-18:00-ig, 13-án 8:00-17:00-ig lesz az iskola épületében, az alábbi dokumentumokat szükséges az intézményben a beiratkozás napján bemutatni:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata-
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást szíveskedjenek magukkal hozni:

 • eredeti óvodai szakvélemény
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (GYVK)
 • hátrányos helyzetről, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat (HH, HHH)
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  – regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  – tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  – állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-tõl hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII.fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók).

A tanköteles korba lévő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91. §)

Balatonszabadi, 2018. március 12.

Kozmáné Kovásznai Mária
igazgató